Hướng dẫn chuyển trường và tiếp nhận học sinh trung học

Hướng dẫn chuyển trường và tiếp nhận học sinh trung học

Số kí hiệu 997/SGDĐT-GDTrH-TX
Ngày ban hành 29/06/2010
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Sở GD&ĐT Bình Dương
Người ký Dương Thế Phương

Nội dung

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______________
Số: 997/SGDĐT-GDTrH-TX
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
           Thủ Dầu Một, ngày 30 tháng 6 năm 2010
V/v: Hướng dẫn chuyển trường và tiếp nhận học sinh trung học.
 

 

 

 

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã;
- Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông.

 

 
Căn cứ Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông”;
Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT), cụ thể như sau:
I. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CHUYỂN TRƯỜNG
1. Học sinh đang học THPT ở các trường ngoài công lập không được chuyển vào học ở các lớp cùng cấp thuộc trường công lập, trừ các trường hợp cụ thể sau:
- Học sinh đang học THPT tại trường ngoài công lập, phải chuyển nơi cư trú theo cha mẹ hoặc người giám hộ đến vùng cao, vùng sâu, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà ở đó không có trường ngoài công lập thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể;
- Học sinh đang học THPT tại trường ngoài công lập thuộc loại có thi tuyển đầu vào, phải chuyển nơi cư trú theo cha mẹ hoặc người giám hộ, mà ở đó không có trường ngoài công lập, nếu hai trường nơi đi và đến có chất lượng tương đương thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể.
2. Chuyển trường từ trường trung học bình thường sang trường chuyên biệt thực hiện theo Qui chế riêng của trường chuyên biệt đó.
3. Không tiếp nhận chuyển trường cho những học sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 ngoài tỉnh xin chuyển vào học trong tỉnh cùng năm thi tuyển.
4. Học sinh được tuyển vào lớp 10 của trường THPT nào thì phải theo học tại trường THPT đó cho hết cấp học, không được chuyển sang trường THPT khác trong cùng tỉnh, trường hợp đặc biệt do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định.
II. HỒ SƠ, THỦ TỤC CHUYỂN TRƯỜNG
1. Hồ sơ chuyển trường:
- Đơn xin chuyển trường của học sinh có chữ ký của cha, mẹ hoặc người giám hộ.
- Học bạ (bản chính).
- Bản sao giấy khai sinh.
- Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học hoặc học bạ lớp 5 có dấu xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học hoặc giấy chứng nhận trúng tuyển lớp 6 đối với học sinh THCS; bằng tốt nghiệp THCS và giấy chứng nhận trúng tuyển lớp 10 đối với học sinh THPT.
- Giấy giới thiệu chuyển trường do Trường hoặc Phòng Giáo dục và Đào tạo hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đi cấp (tùy theo phân cấp).
- Hộ khẩu hoặc giấy tạm trú dài hạn tại Bình Dương hoặc Quyết định điều động công tác của cha, mẹ hoặc người giám hộ đến tỉnh Bình Dương, nếu chuyển đến từ tỉnh, thành phố khác.
2. Thủ tục chuyển trường:
a. Đối với học sinh THCS các trường trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo:
* Chuyển đi, đến trong tỉnh:
- Hiệu trưởng trường nơi đến nhận đơn và xem xét, nếu tiếp nhận thì ghi ý kiến vào đơn để làm cơ sở cho trường nơi đi giải quyết chuyển đi.
- Hiệu trưởng trường nơi đi lập giấy giới thiệu chuyển trường, kèm theo hồ sơ đã được kiểm tra đầy đủ, hợp lệ.
* Chuyển đi, đến ngoài tỉnh:
- Hiệu trưởng trường nơi đến nhận đơn và xem xét, nếu có khả năng tiếp nhận thì ghi ý kiến vào đơn để làm cơ sở cho Trường và Phòng Giáo dục và Đào tạo nơi đi giải quyết.
- Trường nơi đi lập giấy giới thiệu về Phòng Giáo dục và Đào tạo nơi đi; Phòng Giáo dục và Đào tạo nơi đi giới thiệu đến Phòng Giáo dục và Đào tạo nơi đến để tiếp nhận; Phòng Giáo dục và Đào tạo nơi đến giới thiệu về trường học sinh xin nhập học, kèm theo hồ sơ đã được kiểm tra đầy đủ, hợp lệ.
b. Đối với học sinh THCS thuộc các trường THPT trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo:
* Chuyển đi, đến trong tỉnh:
- Hiệu trưởng trường nơi đến nhận đơn và xem xét, nếu tiếp nhận thì ghi ý kiến vào đơn để làm cơ sở cho trường nơi đi giải quyết chuyển đi.
- Hiệu trưởng trường nơi đi lập giấy giới thiệu chuyển trường, kèm theo hồ sơ đã được kiểm tra đầy đủ, hợp lệ.
* Chuyển đi, đến ngoài tỉnh:
- Hiệu trưởng trường nơi đến nhận đơn và xem xét, nếu có khả năng tiếp nhận thì ghi ý kiến vào đơn để làm cơ sở cho Trường và Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đi giải quyết.
- Trường nơi đi lập giấy giới thiệu về Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đi; Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đi giới thiệu đến Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đến để tiếp nhận; Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đến giới thiệu về trường học sinh xin nhập học, kèm theo hồ sơ đã được kiểm tra đầy đủ, hợp lệ.
c. Đối với học sinh THPT:
* Chuyển đi, đến trong tỉnh:
- Hiệu trưởng trường nơi đến nhận đơn và xem xét, nếu có khả năng tiếp nhận thì ghi ý kiến vào đơn để làm cơ sở cho Trường nơi đi và Sở Giáo dục và Đào tạo giải quyết.
- Trường nơi đi lập giấy giới thiệu về Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Giáo dục và Đào tạo giới thiệu về trường học sinh xin nhập học, kèm theo hồ sơ đã được kiểm tra đầy đủ, hợp lệ.
* Chuyển đi, đến ngoài tỉnh:
- Hiệu trưởng trường nơi đến nhận đơn và xem xét, nếu có khả năng tiếp nhận thì ghi ý kiến vào đơn để làm cơ sở cho Trường và Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đi giải quyết.
- Trường nơi đi lập giấy giới thiệu về Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đi; Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đi giới thiệu đến Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đến để tiếp nhận; Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đến giới thiệu về trường học sinh xin nhập học, kèm theo hồ sơ đã được kiểm tra đầy đủ, hợp lệ.
III. QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ, THỦ TỤC XIN HỌC LẠI
1. Hồ sơ xin học lại:
- Đơn xin học lại của học sinh có chữ ký của cha, mẹ hoặc người giám hộ.
- Học bạ của lớp hoặc cấp học đã học (bản chính).
- Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú về việc chấp hành chính sách và pháp luật của nhà nước.
2. Thủ tục xin học lại:
- Trường hợp xin học lại trường cũ: Hiệu trưởng nhà trường cho phép nhập học sau khi đã kiểm tra hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
- Trường hợp xin học lại trường khác: Hồ sơ và thủ tục thực hiện như đối với học sinh chuyển trường.
- Trường hợp xin học lại vào lớp đầu cấp THPT: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định trên cơ sở thi tuyển của học sinh trước khi nghỉ học.
- Học sinh xin học lại sau thời gian nghỉ nhưng phải còn trong độ tuổi quy định của từng cấp học.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Việc chuyển trường chỉ được thực hiện ngay sau khi kết thúc học kỳ I hoặc trước khi khai giảng năm học mới. Trường hợp đặc biệt về thời gian do Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị đối với trường THCS trực thuộc hoặc Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đối với trường THPT xem xét, quyết định.
- Việc xin học lại được thực hiện trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới.
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị chịu trách nhiệm quản lý chuyển trường và xin học lại cho học sinh các trường THCS trực thuộc.
- Nơi nộp hồ sơ chuyển trường hoặc xin học lại: đối với các trường THCS trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo do Phòng Giáo dục và Đào tạo qui định; đối với các trường THPT, trong trường hợp phải thông qua Sở Giáo dục và Đào tạo, sau khi có ý kiến của hiệu trưởng hồ sơ được nộp tại Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo để Văn phòng xem xét và chuyển đến Phòng Giáo dục Trung học -Thường xuyên giải quyết hoặc trình xin ý kiến Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đối với những trường hợp đặc biệt.
- Học sinh đang học THPT công lập, nếu xin chuyển theo học các trường ngoài công lập thì cha, mẹ hoặc người giám hộ phải có đơn trình bày và viết cam kết theo hướng dẫn của Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo.
Nhận được công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị; Hiệu trưởng các trường THPT nghiên cứu Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT và hướng dẫn này của Sở để thực hiện thống nhất việc chuyển trường đúng theo quy định.
Công văn này thay thế cho công văn số 557/GDTrH ngày 09 tháng 07 năm 2003 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn về quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh phổ thông.
 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc Sở;
- Văn phòng Sở GDĐT;
- Lưu: VT, GDTrH-TX, Ng45.
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Dương Thế Phương

 File đính kèm

Thăm dò dư luận

Để trở thành học sinh giỏi cần ?

Thống kê truy cập
  1. Đang truy cập3
  2. Hôm nay267
  3. Tháng hiện tại3,464
  4. Tổng lượt truy cập226,061
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây