Chi bộ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Từ Quốc Thanh
Bí thư Chi bộ
Đại học
Từ Quốc Thanh
2 Lê Thị Hồng Liên
Phó bí thư
Đại học
Lê Thị Hồng Liên
3 Trương Thị Hải
Ủy viên
Đại học
Trương Thị Hải
4 Phan Đình Thuần
Ủy viên
Đại học
Phan Đình Thuần
5 Dương Mai Hương
Ủy viên
Đại học
Dương Mai Hương
Ban giám hiệu
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Từ Quốc Thanh
Điện thoại:0913140809
Email: quocthanh21031964@gmail.com
Hiệu Trưởng
Đại học Toán
Từ Quốc Thanh
2 Lê Thị Hồng Liên
Phó Hiệu Trưởng
Đại học Anh văn
Lê Thị Hồng Liên
3 Trương Thị Hải
Phó Hiệu Trưởng
Đại học Toán
Trương Thị Hải
Công đoàn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Xuân Thái
Chủ tịch công đoàn
Đại học
Nguyễn Văn Xuân Thái
2 Nguyễn Ngọc Hà
Phó chủ tịch
Đại học
Nguyễn Ngọc Hà
3 Trần Thị Thu Thanh
Ủy viên
Đại học
Trần Thị Thu Thanh
4 Nguyễn Thụy Kiều Hiếu
Ủy viên
Đại học
Nguyễn Thụy Kiều Hiếu
5 Khổng Thị Thắm
Ủy viên
Cao đẳng
Khổng Thị Thắm
Chi đoàn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Quốc Huy
Bí thư chi đoàn
Đại học
Nguyễn Quốc Huy
2 Nguyễn Hoàng Sang
Phó bí thư
Cao đẳng
Nguyễn Hoàng Sang
3 Nguyễn Nhật Huyền Trinh
Phó bí thư
Trung cấp
Nguyễn Nhật Huyền Trinh
4 Đỗ Hoàng Nguyên
Ủy viên
Đại học
Đỗ Hoàng Nguyên
5 Đoàn Thị Lệ Huyên
Ủy viên
Đại học
Đoàn Thị Lệ Huyên
Tổ bộ môn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Tổ Văn Phòng
1 Nguyễn Nhật Huyền Trinh
Phụ trách y tế
Trung cấp
Nguyễn Nhật Huyền Trinh
2 Nguyễn Quốc Huy
CNTT
Đại học Tin học
Nguyễn Quốc Huy
3 Nguyễn Hữu Trí
Tổng phụ trách đội
Đại học Âm nhạc
Nguyễn Hữu Trí
4 Trần Thị Hường
Văn thư
Trung cấp Kế toán + Văn thư lưu trữ
Trần Thị Hường
5 Đặng Thị Thanh Hương
Phụ trách thiết bị
Cao đẳng Hóa - KTCN
Đặng Thị Thanh Hương
6 Huỳnh Thanh Tuyết Tâm
Kế Toán
Đại học Kinh tế
Huỳnh Thanh Tuyết Tâm
7 Phan Thị Trơn
Phục vụ Phan Thị Trơn
8 Tiêu Thị Hồng
Phục vụ Tiêu Thị Hồng
9 Liêu Chiểu
Bảo vệ Liêu Chiểu
10 Tô Ngọc Công
Bảo vệ Tô Ngọc Công
11 Nguyễn Trung Cường
Bảo vệ Nguyễn Trung Cường
Tổ Toán
Email:toan.ntmk@gmail.com
12 Trần Thị Kim Anh
Giáo viên dạy lớp
Tổ trưởng tổ Toán
Đại học Toán
Trần Thị Kim Anh
13 Hoàng Thị Hiên
Giáo viên dạy lớp
TPCM + GVCN
Đại học Toán
Hoàng Thị Hiên
14 Trần Thị Thu Thanh
Giáo viên dạy lớp
UV CĐ + GVCN
Đại học Toán
Trần Thị Thu Thanh
15 Hòa Thị Mai Hương
Giáo viên dạy lớp
GVCN
Đại học Toán
Hòa Thị Mai Hương
16 Nguyễn Thị Phượng
Giáo viên dạy lớp
GVCN + TT CĐ tổ Toán
Đại học Toán
Nguyễn Thị Phượng
17 Trần Thị Vinh
Giáo viên dạy lớp
GVCN
Đại học Toán
Trần Thị Vinh
18 Lê Thị Minh Thủy
Giáo viên dạy lớp
GVCN
Đại học Toán
Lê Thị Minh Thủy
19 Nguyễn Thị Hiệp
Giáo viên dạy lớp
Đại học Toán
Nguyễn Thị Hiệp
20 Nguyễn Cao Mỹ Thanh
Giáo viên dạy lớp
Cao đẳng Toán
Nguyễn Cao Mỹ Thanh
21 Phan Thị Lệ Thủy
Giáo viên dạy lớp
Thạc sỹ Toán
Phan Thị Lệ Thủy
22 Từ Thị Thanh Thủy
Giáo viên dạy lớp
GVCN
Cao đẳng Toán
Từ Thị Thanh Thủy
Tổ Lý - Tin
23 Phan Đình Thuần
Phụ trách phòng Lý
Tổ trưởng tổ Lý - Tin
Đại học Vật lý
Phan Đình Thuần
24 Bùi Hữu Cường
Giáo viên dạy lớp
Tổ phó Tổ Lý - Tin
Đại học Toán
Bùi Hữu Cường
25 Nguyễn Thị Kiều Hiếu
Giáo viên dạy lớp
GVCN
Đại học Lý
Nguyễn Thị Kiều Hiếu
26 Nguyễn Sỹ Đông
Giáo viên dạy lớp
GVCN
Đại học Lý
Nguyễn Sỹ Đông
27 Lê Thị Hà
Giáo viên dạy lớp
GVCN
Đại học Lý
Lê Thị Hà
28 Tiêu Thị Thùy Trang
Giáo viên dạy lớp
TT công đoàn tổ Lý - Tin
Đại học Tin học
Tiêu Thị Thùy Trang
29 Nguyễn Văn Đức
Giáo viên dạy lớp
GVCN
Cao đẳng Lý
Nguyễn Văn Đức
30 Lê Ngọc Huân
Giáo viên dạy lớp
Cao đẳng Toán - KTCN
Lê Ngọc Huân
31 Nguyễn Hoàng Sang
Phụ trách phòng Tin
Cao đẳng Tin học
Nguyễn Hoàng Sang
Tổ Hóa - Sinh - CN
32 Nguyễn Văn Xuân Thái
Phụ trách phòng sinh
Chủ tịch CĐ + TPCM
Đại học Sinh
Nguyễn Văn Xuân Thái
33 Trịnh Thị Thu Huyền
Giáo viên dạy lớp
Tổ trưởng CM
Đại học Sinh
Trịnh Thị Thu Huyền
34 Nguyễn Thị Ngọc Lan
Giáo viên dạy lớp
Thạc sỹ Hóa
Nguyễn Thị Ngọc Lan
35 Lê Huỳnh Linh Xuân
Giáo viên dạy lớp
Phòng Hóa
Đại học Hóa
Lê Huỳnh Linh Xuân
36 Nguyễn Thị Hương Xuyến
Giáo viên dạy lớp
Đại học Sinh
Nguyễn Thị Hương Xuyến
37 Triệu Ngọc Châu
Giáo viên dạy lớp
Cao đẳng Sinh
Triệu Ngọc Châu
38 Nguyễn Thị Duyên
Giáo viên dạy lớp
Đại học Văn
Nguyễn Thị Duyên
39 Nguyễn Thùy Mai Hương
Giáo viên dạy lớp
Đại học Sinh
Nguyễn Thùy Mai Hương
40 Lê Thị Thanh Hằng
Giáo viên dạy lớp
Cao đẳng Sinh
Lê Thị Thanh Hằng
Tổ Ngữ Văn
41 Nguyễn Thị Thu Thủy
Giáo viên dạy lớp
TTCM
Cao đẳng Văn - KTPV
Nguyễn Thị Thu Thủy
42 Nguyễn Thị Kim Thanh
Giáo viên dạy lớp
Thư ký HĐ
Cao đẳng Văn - GDCD
Nguyễn Thị Kim Thanh
43 Khổng Thị Thắm
Giáo viên dạy lớp
GVCN
Cao đẳng Văn - Đội
Khổng Thị Thắm
44 Nguyễn Thị Minh
Giáo viên dạy lớp
GVCN
Đại học Văn
Nguyễn Thị Minh
45 Trần Thị Ngọc Anh
Giáo viên dạy lớp
GVCN
Đại học Văn
Trần Thị Ngọc Anh
46 Trương Thị Cảnh
Giáo viên dạy lớp
GVCN
Đại học Văn
Trương Thị Cảnh
47 Đỗ Thị Kim Huệ
Giáo viên dạy lớp
GVCN
Đại học Văn
Đỗ Thị Kim Huệ
48 Lê Thị Hoa
Giáo viên dạy lớp
GVCN
Đại học Văn
Lê Thị Hoa
49 Đỗ Hoàng Nguyên
Giáo viên dạy lớp
GVCN
Đại học Văn
Đỗ Hoàng Nguyên
50 Bùi Dương Thảo Phương
Giáo viên dạy lớp
Đại học Văn
Bùi Dương Thảo Phương
51 Phan Thị Cẩm Vân
Giáo viên dạy lớp
Đại học Văn
Phan Thị Cẩm Vân
Tổ Anh
52 Dương Mai Hương
Giáo viên dạy lớp
TTCM + GVCN
Đại học Anh
Dương Mai Hương
53 Phan Thị Ngọc Ánh
Giáo viên dạy lớp
TPCM + GVCN
Cao đẳng Anh
Phan Thị Ngọc Ánh
54 Lý Trường Huy
Giáo viên dạy lớp
GVCN
Đại học Anh
Lý Trường Huy
55 Lý Thị Tố Quyên
Giáo viên dạy lớp
GVCN
Đại học Anh
Lý Thị Tố Quyên
56 Phạm Văn Trí
Giáo viên dạy lớp
GVCN
Đại học Anh
Phạm Văn Trí
57 Tôn Nữ Minh Nguyệt
Thư viện
Cao đẳng Anh văn
Tôn Nữ Minh Nguyệt
58 Đặng Thị Phương Nga
Giáo viên dạy lớp
GVCN
Đại học Anh
Đặng Thị Phương Nga
59 Bạch Bích Tuyền
Giáo viên dạy lớp
Thủ quỹ + GVCN
Đại học Anh
Bạch Bích Tuyền
60 Trương Thị Mỹ Tiên
Giáo viên dạy lớp
Đại học Anh
Trương Thị Mỹ Tiên
Tổ Sử - Địa - GDCD
61 Trần Nguyên Linh
Giáo viên dạy lớp
TTCM + GVCN
Đại học Sử
Trần Nguyên Linh
62 Nguyễn Thị Lan Anh
Giáo viên dạy lớp
TPCM + GVCN
Đại học Sử
Nguyễn Thị Lan Anh
63 Đặng Thị Hiền
Giáo viên dạy lớp
GVCN
Cao đẳng Sử - Địa
Đặng Thị Hiền
64 Đỗ Thị Thu Hà
Giáo viên dạy lớp
GVCN
Đại học Địa
Đỗ Thị Thu Hà
65 Võ Thùy An
Giáo viên dạy lớp
Cao đẳng Sử - GDCD
Võ Thùy An
66 Hồ Thị Kiều Oanh
Giáo viên dạy lớp
TTCĐ + GVCN
Đại học Sử
Hồ Thị Kiều Oanh
67 Nguyễn Thị Lan
Giáo viên dạy lớp
GVCN
Đại học Sử
Nguyễn Thị Lan
68 Nguyễn Thị Hải Lý
Giáo viên dạy lớp
Đại học Sử
Nguyễn Thị Hải Lý
Tổ Văn - Thể - Mỹ
69 Cao Tiến Huy
Giáo viên dạy lớp
TTCM
Đại học GDTC
Cao Tiến Huy
70 Nguyễn Ngọc Hà
Giáo viên dạy lớp
TPCM + PCT CĐ
Đại học Mỹ Thuật
Nguyễn Ngọc Hà
71 Nguyễn Thế Phong
Giáo viên dạy lớp
Đại học TD
Nguyễn Thế Phong
72 Bùi Văn Trung
Giáo viên dạy lớp
TB TTND
Đại học TD
Bùi Văn Trung
73 Đoàn Thị Lệ Huyên
Giáo viên dạy lớp
Đại học GDTC
Đoàn Thị Lệ Huyên
74 Tạ Kim Ngân
Giáo viên dạy lớp
Đại học Nhạc
Tạ Kim Ngân
75 Vũ Thị Son
Giáo viên dạy lớp
TTCĐ + GVCN
Đại học Nhạc
Vũ Thị Son
76 Tiêu Tuyết Nhung
Giáo viên dạy lớp
GVCN
Đại học Mỹ Thuật
Tiêu Tuyết Nhung
77 Nguyễn Thanh Bình
Giáo viên dạy lớp
Đại học GDTC
Nguyễn Thanh Bình
Thăm dò dư luận

Theo bạn cách học nào là tốt nhất

Thống kê truy cập
  1. Đang truy cập3
  2. Hôm nay69
  3. Tháng hiện tại4,237
  4. Tổng lượt truy cập419,178
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây